Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Fairynails & Beauty hieronder ‘Kenetix BVBA’ mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product door middel van een mail te richten aan karen@fairynails.be. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Kenetix BVBA door de consument, vallen ten laste van de consument, tenzij het geleverde product niet in overeenstemming is met de beschrijving van het aanbod of er niet werd voldaan door de verkoper aan zijn informatieverplichting.

Ondernemingsgegevens:

Kenetix BVBA
Karen Eeraerts
Achterhoefweg 15
2870 Puurs
karen@kenetix.be
0476/92.23.30

BE73 7310 1648 8860
BTW BE 0834.852.076

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Kenetix bvba met maatschappelijke zetel te Achterhoefweg 15, 2870 Puurs-Sint-Amands (België), BTW BE 0834.852.076 biedt haar klanten de mogelijkheid om schoonheidsproducten, juwelen en accessoires online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Kenetix BVBA.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger.
Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België of Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met Kenetix BVBA.

Kenetix BVBA is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kenetix BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Na verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.

Kenetix BVBA is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de 'bestelling voltooien' te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Kenetix BVBA voor zover de bestelling kan worden aanvaard (cfr. art. 3). De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Kenetix BVBA.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kenetix BVBA. te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kenetix BVBA om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)476/92.23.30, via e-mail op karen@fairynails.be of per post op het volgende adres

Kenetix BVBA
Karen Eeraerts
Achterhoefweg 15
2870 Puurs-Sint-Amands

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kenetix BVBA. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Kenetix BVBA kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

Artikel 15: Algemene bepalingen

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Kenetix BVBA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Kenetix BVBA  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Kenetix BVBA draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Kenetix BVBA is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van Kenetix BVBA, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Kenetix BVBA.